topkapı escort şişli escort halkalı escort
Bugun...Belediyeler Devletin En Sıcak Elidir

İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye (İBB) Baş­ka­nı Ekrem İma­moğ­lu, sos­yal medya he­sap­la­rın­dan İstan­bul­lu­la­ra ses­le­ne­rek gün­de­me dair de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

facebook-paylas
Güncelleme: 15-04-2020 09:15:27 Tarih: 15-04-2020 08:15

Belediyeler Devletin En Sıcak Elidir

Maske da­ğı­tı­mı­nın tek elden ya­pı­la­ca­ğı yö­nün­de­ki açık­la­ma­dan, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın bir hafta ön­ce­sin­den so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ilan et­me­si­ne kadar bir­çok ko­nu­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan İma­moğ­lu’nun, ko­nuş­ma­sın­dan satır baş­la­rı şöyle:

EVDE KAL­MA­LI­YIZ


“Flor­ya’daki Ata­türk Or­ma­nı’nın bu bö­lü­mü­nü, İstan­bul Plan­la­ma Ajan­sı’na, İstan­bul İsta­tis­tik Ofisi’ne, Ens­ti­tü İstan­bul gibi ku­rum­la­rı­mı­za tah­sis et­miş­tik. İnşal­lah bu­ra­sı, hem İstan­bul, hem de İstan­bul’un ge­le­ce­ği, bütün yerel yö­ne­tim­le­rin ge­li­şi­mi­ne dair çok de­ğer­li adım­la­rın atıl­dı­ğı mer­kez ola­cak. Bu­ra­dan size ses­le­nir­ken, özel­lik­le dı­şa­rı­ya çı­kıl­ma­ma­sı­nı, tabii her gün bir ge­le­nek­sel hale ge­ti­re­rek, bugün de du­yur­mak is­ti­yo­rum. Çünkü, bizim ön­ce­lik­li ko­nu­muz ko­run­mak. Ko­run­ma­nın bi­rin­ci şekli, sa­de­ce 20 yaş altı ya da 65 yaş üs­tü­nün değil, her­ke­sin müm­kün ol­du­ğu kadar kendi yaşam ala­nın­dan dı­şa­rı­ya çık­ma­ma­sı. Ve bu­laş­ma­ya dönük sı­kın­tı­lı or­tam­la­rın ya­ra­tıl­ma­ma­sı. Bu ma­na­da, dı­şa­rı­ya da çık­ma­mak, evde kal­mak he­pi­miz için en ön­ce­lik­li me­se­le. Lüt­fen buna uya­lım. Bu büyük kent­te, Tür­ki­ye’nin ne­re­dey­se yüzde 65’e yakın pan­de­mi sü­re­ci ya­şan­dı­ğı bu büyük kent­te bizim, Tür­ki­ye’nin daha az et­ki­len­me­si için çok büyük so­rum­lu­lu­ğu­muz var. Çok önem­li adım­lar at­ma­lı­yız. Çok önem­li sü­reç­le­ri yö­net­me­li­yiz. Onun için evde kal­ma­lı­yız. “

İNSAN­LA­RIN, BÜYÜK BİR ÇO­ĞUN­LU­ĞUN DI­ŞA­RI­DA BİRBİRİYLE TE­MA­SI HEPİMİZİ ÜR­KÜT­MÜŞ­TÜR


“Üzücü bir sayı pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Bir hafta önce, yani 6 Nisan Pa­zar­te­si günü İstan­bul’da toplu ula­şım kul­la­nı­mı, toplu ula­şı­mı kul­la­nım sa­yı­sı 896 bindi. Yani bir hafta önce 896 bin kez toplu ula­şım­da Akbil ba­sıl­dı. An­la­mı bu. Taksi, mi­ni­büs hariç, üc­ret­siz kart gös­te­rip binen po­lis­ler, sağ­lık­çı­lar, bunun gibi in­san­lar hariç. Ba­kı­nız çok büyük bir sayı değil mi? Pa­zar­te­si günü. Ama bu­gü­ne bak­tı­ğı­mız­da yani düne bak­tı­ğı­mız­da iki gün­lük so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğın­dan sonra, düne bak­tı­ğı­mız­da sayı 1 mil­yon 15 bin. Yani yüzde 12-13 ci­va­rın­da artış gös­ter­miş du­rum­da. Yani bu hiç hoş bir durum değil. Tek­rar­dan fazla bir kul­la­nım söz ko­nu­su. Bu bizi üzü­yor. Evde kal çağ­rı­la­rı­mı­zın ye­ri­ne gel­me­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Onun için, sos­yal izo­las­yon açı­sın­dan sa­de­ce iki gün­lük so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı­nın değil, uzun sü­re­li so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğıy­la, tüm eko­no­mik ted­bir­le­rin alın­dı­ğı, in­san­la­rı­mı­zın nasıl 15 gün ya da 20 gü­nü­nü ge­çi­re­ce­ği­nin ta­nım­lan­dı­ğı, ta­sar­lan­dı­ğı, -tek­rar du­yu­ru­yo­rum- İstan­bul’da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin de için­de ol­du­ğu, Va­li­li­ği­mi­zin kont­ro­lün­de bir ku­ru­mun buna hız­lı­ca ça­lı­şıp hü­kü­me­te sun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. İstan­bul’da nasıl bir so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı, 15 gün 21 gün uy­gu­la­nır diye sun­ma­lı­dır. Bu önem­li ve ciddi bir ko­nu­dur. Bunu yap­tı­ğı­mız tak­dir­de bü­yü­me­si­ni en­gel­le­riz. Zaten, hafta sonu in­san­la­rın ne yazık ki so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğın­dan önce, dı­şa­rı­ya çıkıp, büyük bir ço­ğun­lu­ğun, büyük bir top­lu­lu­ğun dı­şa­rı­da bir­bi­riy­le te­ma­sı he­pi­mi­zi ür­küt­müş­tür. Uma­rım kötü ne­ti­ce­le­re sebep olmaz. Ancak biz, uzun sü­re­li izo­las­yon­la hatta o evde bi­re­bir in­san­la­rın büyük bir kıs­mı­na test ya­pa­rak, in­san­la­rın po­zis­yo­nu­nu, du­ru­mu­nu be­lir­le­yip ona göre ted­bir­le­rin hız­lan­dı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da tek­rar uya­rı­mı­zı ve öne­ri­mi­zi ya­pa­lım.”

SEÇİLMİŞ HER BELEDİYE BAŞ­KA­NI, EN DE­ĞERLİ DEV­LET BİRİMİDİR


“Bunu ben İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si için söy­le­mi­yo­rum. Dönem dönem gö­rüş­me­ler ya­pı­tı­ğım Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li 11 be­le­di­ye baş­ka­nı için de söy­le­mi­yo­rum. Hangi si­ya­si par­ti­ye ait olur­sa olsun, bütün be­le­di­ye­le­ri­miz için söy­lü­yo­rum. Se­çil­miş her be­le­di­ye baş­ka­nı­mız, mut­la­ka ora­da­ki hal­kın gü­ve­ni­ni ka­zan­mış en de­ğer­li dev­let bi­ri­mi­dir, dev­let ku­ru­mu­dur. Bu ma­na­da, ben yine dev­le­ti­mi­zin yet­ki­li­le­ri­ne, hü­kü­me­tin so­rum­lu­la­rı­na şunu söy­le­mek is­ti­yo­rum: Sıkı bir yerel yö­ne­tim ko­or­di­nas­yo­nu çok de­ğer­li­dir. Bunu ya­par­sak hızlı plan­la­ma­lar, hızlı ey­lem­ler otur­tur­sak ve bunu be­ra­ber, ortak bir şe­kil­de yö­ne­tir­sek, ina­nın, sü­reç­te çok daha etkin bir yol ala­ca­ğız. Dün söy­le­dim, tek­rar söy­le­ye­yim; ör­ne­ğin, ‘maske da­ğı­tı­mı yap­ma­yın, bunu bir mer­kez­den da­ğı­tı­yo­ruz ‘ id­di­ası­na hiç gerek yok. İstan­bul’da sıkı bir ko­or­di­nas­yo­na sahip Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­niz var. Yine 39 ilçe be­le­di­ye­si var. Gön­de­rin nü­fu­su­na göre, be­le­di­ye­ler bu işte se­fer­ber­lik yap­sın, mas­ke­le­ri da­ğıt­sın. Daha bunun gibi bir­çok ko­nu­da be­le­di­ye­ler siz­le­rin, yani dev­le­ti­mi­zin, hü­kü­me­tin en sıcak eli­dir. İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si her­ke­sin be­le­di­ye­si­dir. Dev­le­tin her ku­ru­mu­nun her­ke­sin ku­ru­mu ol­du­ğu gibi. O an­lam­da bu iyi ile­ti­şi­min, Bu sıkı ko­or­di­nas­yo­nun, sü­re­cin yö­ne­ti­mi­ne, bu sü­re­cin ru­hu­na çok fay­da­lı ola­ca­ğı­nı tek­rar ha­tır­lat­mak is­ti­yo­rum.”

BÜ­TÜN BELEDİYELER BÜYÜK BİR GELİR KAY­BI­NA SAHİP


“Bu ma­na­da, özel­lik­le be­le­di­ye­le­rin bu sü­reç­te ciddi bir gelir kaybı ya­şa­ya­ca­ğı­nı tek­rar tek­rar dile ge­tir­miş­tim. Bu ko­nu­da­ki ta­le­bi­mi­zi ba­kan­lı­ğın biz­den is­te­di­ği yazı doğ­rul­tu­sun­da hü­kü­me­te bil­dir­dik, beyan ettik. Tek­rar ça­lış­ma­la­rı­mız sü­rü­yor. Bakın, bütün be­le­di­ye­ler büyük bir gelir kay­bı­na sahip. İlçe be­le­di­ye­le­ri­ni bi­li­yor­su­nuz, emlak ver­gi­le­ri­ni top­lar. Ben emi­nim ki çok düşük oran­da tah­si­lat­lar ya­pı­la­cak. Yine aynı şe­kil­de bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­rin ya da diğer be­le­di­ye­le­rin fark­lı ge­lir­le­ri, bazı ka­lem­ler­de ner­dey­se sı­fı­ra inmiş ama gi­der­le­ri aynı. Bakın, özel­lik­le ula­şım­la il­gi­li alı­nan ted­bir­ler ge­re­ği bizim o plan­la­ma­da ger­çek­ten gi­der­le­ri­miz bile art­mış. Niye, mec­bu­ruz. Sağ­lık­lı bir or­ta­mı sağ­la­mak adına. Bütün bun­lar ya­pı­lı­yor­ken, bütün be­le­di­ye­le­rin, Tür­ki­ye’deki bütün be­le­di­ye­le­rin mer­ke­zi hü­kü­met­ten ciddi bir gelir ira­de­si­ne, gelir ar­tı­rı­mı­na ih­ti­ya­cı var­dır. Biz tav­si­ye­le­ri­mi­zi ilet­tik. Yeni bir tav­si­ye­mi­zi, yeni bir öneri pa­ke­ti­mi­zi, ba­kan­lı­ğı­mı­za bu hafta gön­de­re­ce­ğiz. Bu an­lam­da, 11 bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı­mız­la da fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­ca­ğız. Bu nok­ta­da bütün be­le­di­ye­le­rin aynı ham­le­yi yap­ma­sı şart­tır.”

CUM­HUR­BAŞ­KA­NI­MIZ TA­RA­FIN­DAN SO­KA­ĞA ÇIKMA YA­SA­ĞI İLAN EDİLDİ


“Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan dün so­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı ilan edil­di. Ön­ce­den ilan edil­me­si de­ğer­liy­di. Biz buna ça­lı­şı­yo­ruz. İstan­bul’un hafta sonu nasıl bir iki gün ge­çir­me­si ko­nu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ya­pı­yo­ruz. Va­li­li­ği­miz­le ir­ti­bat­lı, İstan­bul Pan­de­mi Ku­ru­lu­nun, Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu’nun ala­ca­ğı ka­rar­la­ra da uyum­lu. Hafta so­nu­nu nasıl ge­çi­re­ce­ği­miz ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiç­bir şüp­he­si ol­ma­sın. Sağ­lık­çı­lar­la il­gi­li ted­bir­le­ri, ser­vis­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı, so­kak­lar­da al­ma­mız ge­re­ken ted­bir­le­ri, in­san­la­rı­mı­za acil hiz­met­le­rin su­nul­ma­sı, za­bı­ta­dan it­fa­iye­ye kadar bütün ku­rum­la­rı­mı­zın te­tik­te hazır ol­du­ğu­nu be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Bu sü­reç­te sa­de­ce İBB’nin değil, Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da­ki za­bı­ta­sın­dan it­fa­iye­si­ne, te­miz­lik­çi iş­çi­miz­den bütün emek­çi­le­ri­mi­ze, me­zar­lık­lar­da hiz­met eden bütün be­le­di­ye­ler­de­ki ça­lı­şan­la­rı­mı­za min­net duy­du­ğu­mu­zu be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Hafta sonu ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı son güne kal­ma­dan ön­ce­den açık­la­ya­ca­ğız. Nasıl bir hafta sonu ge­çir­me­niz ko­nu­sun­da tav­si­ye­le­ri­mi­zi an­la­ta­ca­ğız. De­ne­yim­le­ri önem­si­yo­ruz.”

BE­LEDİYELER, DEV­LETİMİZİN EN KIY­METLİ, EN ŞEF­FAF, EN VİCDAN­LI, EN SICAK, EN PRATİK ELİ


“Dün­ya­nın fark­lı be­le­di­ye­le­ri ile gö­rüş­me­le­ri­miz sü­rü­yor. C40 diye ta­nım­la­nan, dün­ya­nın iklim de­ği­şik­li­ği ile mü­ca­de­le sü­re­ci­ni yö­ne­ten or­ga­ni­zas­yo­nun İstan­bul ola­rak da bir par­ça­sı­yız. Bu an­lam­da yarın, yine dün­ya­nın dört bir ta­ra­fın­da­ki büyük be­le­di­ye­le­rin bu sü­re­ci nasıl yö­net­ti­ği­ne dair video kon­fe­ran­sı­mız ola­cak. Yine bugün çok de­ğer­li bir mer­kez­le, met­ro­po­li­tan nü­fu­su­nun 20 mil­yo­nu aş­tı­ğı Seul’ün Be­le­di­ye Baş­ka­nı Park Wo­on-So­on ile çok fay­da­lı bir te­le­fon gö­rüş­me­si yap­tık. De­ne­yim­le­ri­ni din­le­dik. Ger­çek­ten Güney Kore ve Seul’un bu dö­nem­de yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar, dün­ya­da örnek gös­te­ri­li­yor. Hem Pan­de­mi ta­nı­sı hem vefat sa­yı­sı açı­sın­dan sıkı ted­bir­ler, va­tan­da­şı­nın uyumu, şe­hir­le­rin bu ko­nu­da­ki cesur adım­la­rı, hü­kü­met ve be­le­di­ye­le­rin uyum­lu ça­lış­ma­la­rı, bütçe yö­ne­ti­min­de­ki uyum­lu ça­lış­ma­la­rı ve günün so­nun­da al­dık­la­rı de­ğer­li so­nuç­la­rı takip edi­yor­duk. Bunu ken­di­le­ri ile gö­rüş­tük. Uzun uzun an­lat­tı­lar. Ben iki ana tav­si­ye­si­ni önem­se­di­ğim için ki bir­çok ey­le­mi­miz­de bunu dile ge­tir­miş­tik; ama sayın baş­kan şöyle ifade etti: ‘Bi­rin­ci­si, hızlı ha­re­ket et­me­li­si­niz, akıl­dan ve bi­lim­den uzak­laş­ma­dan doğru ve hızlı ka­rar­lar ver­me­li­si­niz. İkin­ci­si ise mut­la­ka şef­faf bir süreç yö­net­me­li­si­niz.’ Ben her iki­si­ni de çok önem­se­dim. Bizim de bu dö­nem­de, bu iki ku­ra­la uygun ha­re­ket et­me­miz ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­mek is­ti­yo­rum. ‘Mer­ke­zi hü­kü­met­le, yerel yö­ne­tim­le­rin ko­or­di­nas­yo­nu bu an­lam­da çok önem­li’ dedi. Bize göre de önem­li. Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da­ki be­le­di­ye­le­rin, bu sü­reç­te dev­le­ti­mi­zin en kıy­met­li, en şef­faf, en vic­dan­lı, en sıcak, en pra­tik eli ol­du­ğu ger­çe­ği­ni bil­me­miz ge­re­ki­yor.”

HER­KES HADDİNİ BİLEREK HA­RE­KET ETMELİ


“Sağ­lık­çı­la­rı­mı­za ayrı bir şey söy­le­mek is­ti­yo­rum. Çünkü sağ­lık­çı­la­rı­mı­za her zaman min­net du­yu­yo­ruz. On­la­rın iş­le­ri­ni daha rahat ya­pa­bil­me­si için bu ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı ifade edi­yo­ruz. Yani bu sal­gı­nı za­ma­na ya­yar­sak sağ­lık­çı­la­rı­mı­zın işi ko­lay­la­şa­cak­tır. Can­la­rı pa­ha­sı­na büyük mü­ca­de­le­ler ver­di­ği­ni bi­li­yo­rum. Bugün sal­gı­nın en et­ki­le­di­ği insan gu­ru­bu nedir der­se­niz, belki de orda hiz­met eden sağ­lık­çı­la­rı­mız, deriz. Bir de kendi sağ­lık­la­rıy­la il­gi­li so­run­lar­la uğ­ra­şı­yor­lar. Sağ­lık ba­ka­nı­mız­dan, bir has­ta­ne­de ça­lı­şan hiz­met­çi, hiz­met­li, sağ­lık ça­lı­şa­nı­na kadar her bi­ri­si­ne yü­rek­ten min­net du­yu­yo­rum, te­şek­kür edi­yo­rum. Biz­le­rin de yerel yö­ne­ti­ci ola­rak gö­re­vi. Do­la­yı­sıy­la bu şe­hir­de, 16 mil­yon­luk kent­te, ken­tin her­han­gi bir ye­rin­de sorun ya­şa­yan dok­to­ru­muz, hem­şi­re­miz, sağ­lık­çı­mız, bizi ra­hat­lık­la ara­ya­bi­lir. Bize, ra­hat­lık­la sos­yal med­ya­dan ula­şa­bi­lir. Bizim de gö­re­vi­miz on­la­rın bu şe­hir­de ya­şa­dık­la­rı so­ru­na mü­da­ha­le et­mek­tir, yar­dım­cı ol­mak­tır, des­tek ol­mak­tır. Bi­zim­le ir­ti­bat kur­mak is­te­yen bir sağ­lık­çı­ya, bir dok­to­ra engel olmak is­te­yen bir makam mevki sa­hi­bi kişi ya da ki­şi­ler asla doğru ha­re­ket etmiş ol­maz­lar. Yan­lış ha­re­ket etmiş olur­lar. Siz, bir va­tan­daş­la be­le­di­ye baş­ka­nı ara­sın­da­ki di­ya­lo­ğa engel ol­ma­ya değil, des­tek ver­me­ye ça­lı­şın. Bir­bi­ri­mi­zi mo­ti­ve ede­lim, bir­bi­ri­mi­ze yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şa­lım. Bu so­run­lu dö­nem­de de en üst se­vi­ye­de görev yapan kıy­met­li sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum. Kimse, bizim size yar­dım­cı ol­ma­mı­za mani olmaz. Her­kes had­di­ni bi­le­rek ha­re­ket et­me­li. Bu süreç bunu ge­rek­ti­rir. Pan­de­mi sü­re­cin­de bir takım te­ori­le­ri dön­dü­ren in­san­lar, sağ­lık­lı dü­şü­ne­me­yen in­san­lar­dır.”

HAS­TA­NE DE BİZİM, DOK­TOR DA HEMŞİRE DE REK­TÖR DE BİZİM


“Biz, sağ­lık­çı­la­rı­mı­za hiz­met et­me­ye devam edi­yo­ruz. Bu hafta, 1000’e yakın sağ­lık­çı­mı­za ko­nak­la­ma im­ka­nı sağ­la­mış olu­yo­ruz. 3000 yatak ka­pa­si­te­si­ni aştık. İstan­bul’un fark­lı yer­le­rin­de, has­ta­ne­le­re yakın otel­le­ri bu an­lam­da tesis ettik. Bu ma­na­da, sağ­lık­çı­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, has­ta­ne­le­ri­mi­ze te­miz­lik ele­ma­nı, su, gıda vb. yol­lu­yo­ruz. Yol­la­ma­ya da devam ede­ce­ğiz. Bizi ara­yın. Has­ta­ne de bizim, dok­tor da hem­şi­re de rek­tör de hepsi bizim. Bu dö­ne­min en önem­li so­ru­nu, ne yazık ki yok­sul­luk, ne yazık ki işini kay­be­den­ler, ne yazık ki biz­den yar­dım talep eden­ler. 500 bini aşkın insan bize kayıt yap­tır­dı, sa­de­ce 10 gün içe­ri­sin­de. Çok önem­li bir sayı bu.”
Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Editör: Haber Merkezi

Bu haber 868 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İSTANBUL Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
GAZETEMİZ

SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI